12 Listopad 2019, 13:47

Aktualności:

....i po zlocie :(


Ostatnie wiadomości

Strony 1 ... 5 6 7 8 9 10
91
My i nasze motocykle / Witam wszystkich .
Ostatnia wiadomość przez FALKON7-5 - 12 Lipiec 2019, 09:10
Jestem posiadaczem dwóch junaków : 121 , oraz m16. Junaka  121 mam od nowo¶ci i w ci±gu czterech lat, przejecha³em nim ponad 18 ty¶. km . Junaka m16 mam od tygodnia. Ma 8 lat i przejechane 12500 km, choæ poprzedni w³a¶ciciel go nie katowa³ to jednak strasznie go zaniedba³ ( ciekn±ce lagi , brak hamulców przednich ). Ju¿ zacz±³em go naprawiaæ, jak skoñczê to wrzucê parê zdjêæ.
Cze¶æ !


92
Problemy techniczne, porady, eksploatacja. / Ustawienie rozrz±du junak m11
Ostatnia wiadomość przez Danon25 - 11 Lipiec 2019, 03:01
Witam panowie. Mo¿e tutaj kto¶ mi pomo¿e. Jak ustawiæ rozrz±d w junaku m11. Je¶li kto¶ ma jakie¶ zdjêcia to by³ bym bardzo wdziêczny.
93
Panowie , pytanie mo¿e trochê laika ale w pewnym momencie zg³upia³em . Mam M16 320 na wtrysku . Odk±d pamiêtam mam problem z faluj±cymi obrotami na wolnych i podejrzenia ,¿e prawy gar dostaje bardziej po D ni¿ lewy (prawe kolanko juz jest dosyæ mocno fioletowe ). Czy jest jaki¶ sposób regulacji wtrysków ? Wiem,¿e normalnie wykonuje siê synchronizacjê przepustnic wtrysku , ale tu jest jedn± przepustnica ...

Zawory wyregulowane , ¶wiece i inne te¿ pozmieniane .
94
Tuning / Odp: zmiana cylindra ii t³oków...
Ostatnia wiadomość przez Fery - 06 Lipiec 2019, 15:33
Cytat: kryha666 w 17 Maj 2019, 11:17
W autoryzowanym serwisie w Gdyni proponowali rajderom zmianê 125 na 150 za odpowiedni± op³at±. Cylindry, t³oki,
pier¶cienie i to wsjo. ...

No tak, ale chyba g³owicê te¿ trzeba wymieniæ?
95
Problemy techniczne, porady, eksploatacja. / Odp: Prêdko¶æ maksymalna... Dz...
Ostatnia wiadomość przez Fery - 06 Lipiec 2019, 15:02
Sam nie wiem, czy szybko¶æ 100 km/h - osi±gana w ³atwy sposób - to nie mit. Mój M11 cafe, bez dodatkowych oporów (wiatr, wzniesienia) rozpêdza siê do oko³o 85 km/h. Taka te¿ warto¶æ podana jest w dokumentach certyfikacyjnych z Regal Raptor - otrzymanych przy zakupie. Owszem, sporadycznie (z wiatrem lub z górki) uda³o mi siê przekroczyæ 90 km/h. Ale pod wiatr mocy brakuje.
Tymczasem szybko¶æ podawana na ró¿nych portalach waha siê od 90 do nawet 120 km/h. Marketing???
96
Zamienniki częci do Junaków, symbole, ceny, / Odp: Szukam mechanika
Ostatnia wiadomość przez kryha666 - 04 Lipiec 2019, 11:52
Cytat: dasjajo w 04 Lipiec 2019, 08:49
Witam do³±czam siê z pytaniem. Czy w Bydgoszczy mo¿e kto¶ poleciæ jakiego¶ dobrego mechanika od junaka ?

Niedaleko Bydzi w okolicach Z³otników Kuj. masz dobrego mechanika Janków: £ukasz 603714231 :)
97
Zamienniki częci do Junaków, symbole, ceny, / Odp: Szukam mechanika
Ostatnia wiadomość przez dasjajo - 04 Lipiec 2019, 08:49
Witam do³±czam siê z pytaniem. Czy w Bydgoszczy mo¿e kto¶ poleciæ jakiego¶ dobrego mechanika od junaka ?
98
Testy, porady, pytania / Odp: Średnie zużycie paliwa ...
Ostatnia wiadomość przez lysy32 - 26 Czerwiec 2019, 15:42
G³ównie po mie¶cie.
Nie przekroczy³em nigdy 4 litrów
Golas z je¼d¼cem o wadze 76 kg.
99
Problemy techniczne, porady, eksploatacja. / Odp: Wentylator nie załącza si...
Ostatnia wiadomość przez lysy32 - 26 Czerwiec 2019, 13:58
Nie wiem czy by³o na forum. Nie znalaz³em wiêc napiszê swoje spostrze¿enia dotycz±ce problemu wentylatora. Wczoraj wracaj±c z pracy zauwa¿y³em pod gara¿em ¿e mimo potwornego upa³u wentylator siê nie za³±czy³ przy gaszeniu tak jak zawsze. Po powrocie do domu przewali³em internet oraz nasze forum. Pierwsze co mnie zabi³o to cena oryginalnego  wentylatora. Korzystaj±c z rad dzisiaj rano wyci±gn±³em wentylator i po pod³±czeniu prostownika do pinów wtyczki stwierdzi³em najgorsze. Postanowi³em rozebraæ silnik skoro i tak uwalony. Po rozbiórce silnika sprawdzi³em miernikiem bezpo¶rednie przej¶cie przewodów od pinów wtyczki do szczotek. Na jednym przewodzie nie by³o przej¶cia. Wyci±gn±³em przewód z koszulki i okaza³o siê ¿e w szeregu jest wlutowana dioda 1N4007 zabezpieczaj±ca elektronikê motocykla. Jak wiadomo powinna ona puszczaæ napiêcie w kierunku silnika. Dla pewno¶ci skrêci³em silnik i pod³±czy³em napiêcie pomijaj±c diodê. Kamieñ z serca spad³. Silnik by³ sprawny. Wsiad³em w samochód i pojecha³em zakupiæ przyczynê usterki. Dla pewno¶ci kupi³em trzy sztuki po 10 groszy za jedn± oraz koszulkê termokurczliw± za ca³e 1 z³. Po wlutowaniu nowej diody pod³±czy³em dla pewno¶ci prostownik. Silnik ruszy³, z³o¿y³em wentylator, poszed³em do gara¿u, zamontowa³em na miejsce, odpali³em motocykl, rozgrza³em i wentylator siê za³±czy³. Strachu by³o sporo bo motocykl po raz pierwszy strzeli³ focha od nowo¶ci, a koszt nowego wiatraka mnie troszkê zirytowa³. Motocykl jest wystawiony na sprzeda¿ wiêc chyba siê obrazi³ ¿e siê chce go pozbyæ, a ciekawe ¿e sta³o siê to tu¿ po telefonie pierwszego zainteresowanego kupnem :) Mam nadziejê ¿e informacje oka¿± siê przydatne. Dodam tylko ze silnik wygl±da bardzo solidnie od ¶rodka, jest hermetycznie zamkniêty  i pewnie nie ³atwo go zabiæ Pozdrawiam i LWG
100
Tuning / Odp: M16, przeróbka zawieszeni...
Ostatnia wiadomość przez mustang - 25 Czerwiec 2019, 21:38
Witam !

Sorki, ¿e tak pó¼no siê odzywam ale rzadko zagl±dam na forum - chroniczny brak czasu - napinacz sprawuje siê dobrze rolka na razie wytrzymuje a zrobi³em od przeróbki ok 800 km. Do ha³asowania ju¿ siê przyzwyczai³em, podczas jazdy nie s³ychaæ dopiero przy zatrzymywaniu siê daje o sobie znaæ. Na pocz±tku mia³em to jeszcze usprawniæ i za³o¿yæ zêbatkê zamiast rolki ( mam ju¿ wszystko przygotowane do wymiany tylko na razie nie chce mi siê z tym bawiæ skoro rolka daje radê,  jak padnie to bêdzie mus ). Co do amorków to potwierdzam to co pisze Kolega, na zakrêtach zachowuje siê bdb a co do pasa¿era to powiem, ¿e po to przerabia³em zawieszenie ¿eby je¼dziæ z plecakiem (do¶æ ciê¿kim  ;)) Amorki zachowuj± siê ¶wietnie.

Pozdrawiam ! 
Strony 1 ... 5 6 7 8 9 10