Autor Wątek: Cena przeglądu gwarancyjnego Junak m11 125 cc  (Przeczytany 11572 razy)

shadok

 • Poczatkujacy
 • Wiadomości: 2
Odp: Cena przeglądu gwarancyjnego Junak m11 125 cc
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 20, 2018, 07:25:20 pm »
Ka¿dy przegl±d gwarancyjny 190z³ z olejem, drogo tam macie w tej warszawce :P
¦l±sk - Zabrze
Jak kto¶ potrzebuje mogê daæ namiar na priv.
Ch³opaki m³ode, robotne. Serwis mo¿e sza³u wizualnie nie robi, ale dotychczas bez zastrze¿eñ.

franco

 • Uzytkownik
 • Wiadomości: 25
Odp: Cena przeglądu gwarancyjnego Junak m11 125 cc
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 03, 2019, 11:39:15 am »
Go4moto Pruszków (salon referencyjny), 370 (300 przegląd, 70 olej) za przegląd po 1500 km.
Po 300 km zrobiłem przegląd w skuter-serwis/motor-serwis za 220 lub 230, ale po problemach z moto po tym przeglądzie (zakleszczony tylny hamulec, napięty łańcuch, źle zamocowane doloty powietrza do gaźnika i kilka innych), postanowiłem zmienić serwis, zobaczymy czy to był dobry ruch.
Niestety ,przegl±dy almotu to to kasa wyrzucona w b³oto.Trzeba sobie powiedzieæ jasno,moto hula dopóki w almotowskie ³apy siê nie dostanie.6 przegl±dów obowi±zkowych po 300z³(¶rednio) to mozna 2 remonty silnika zrobiæ.Wymian p³ynów i regulacje zaworów mo¿na zrobiæ samemu,jaki¶ powa¿niejszy przegl±d trzeba robiæ w warsztacie ,gdzie w³a¶ciciel(w³a¶ciciele)s± pasjonatami i serwisantami a nie pracownikami.Robi± z sercem szybko i dok³adnie .Co za tym idzie NIC NIE ZEPSUJ¡ I NIC NIE ZDEWASTUJ¡.Powiedzcie tak uczciwie:co to za serwis ,który nawet nie posiada interfejsu do odczytania b³êdów w komputerze?Wystarczy poczytaæ opinie o serwisach almotu a przekonacie siê ,¿e sporo napraw wygl±da tak:to wymienione,tamto wymienione ,to poprawione .....a usterka jak by³a tak by³a.Ci ludzie nie potrafi± nawet ¶rubek przykrêciæ(je¶li oczywiscie ich nie pogubi±)nie mówi±c o klemach akumulatora.Wszelkie usterki które siê zwala na chiñsk± produkcjê tych motocykli s± zwykle efektem prac serwisowych.Szarpanie chamskie przewodami ,wtyczkami(luzowanie ,wyszarpywanie pinów)nabija b³êdy w komputerze ,których serwis nie ma czym odczytaæ.U¿ytkowanie motocykla z tymi b³êdami powoduje lawinê kolejnych,taka zasada domina.Nie polecam serwisowania gwarancyjnego.G³ównie psuj± siê czêsci eksploatacyjne za które i tak musicie zap³aciæ,a jakis tam prze³acznik,regulator czy inna cholera to nie maj±tek.
U mnie nie koñczy siê sezon.Koñczy siê rok.

franco

 • Uzytkownik
 • Wiadomości: 25
Odp: Cena przeglądu gwarancyjnego Junak m11 125 cc
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 03, 2019, 12:12:17 pm »
W Motoroom/Towarowa zdiagnozowali, iż przyczyną nieszczelności w okolicach pompy paliwa nie jest przesiąkająca uszczelka.
Otóż, paliwo wydostaje się wzdłuż śrub mocujących pompę paliwa (po gwincie).
  Stary,mia³em ten sam defekt,paliwo ciek³o na silnik,który ledwie uda³o siê po tym umyæ(naft± posz³o bo ¿adna,,cudowna "chemia motocyklowa tego nie bra³a.Uszczelka przepuszcza tylko i wy³±cznie z jednego powodu:jest nie precyzyjnie zamontowana.Przekona³em siê o tym sam po ¶ladach docisku na gumie,która by³a w bardzo dobrym stanie.Ca³kiem mo¿liwe ,¿e tego monta¿u dokonuj± ju¿ w Polsce choæ pewno¶ci nie mam,natomiast wiem ,¿e jesli kto¶ montuje ci±gle to samo w fabryce to ma dryg ¿e zrobi to dobrze z zamkniêtymi oczami.Trzeba by by³o znaæ dynamikê usterek w pañstwie ¶rodka by mieæ jasno¶æ gdzie jest wiêcej psujmonterów. Tak na marginesie dodam ,ze ta wymiana u mnie tej uszczelki poskutkowa³a pozrywaniem gwintów mocowania baku,które bedê zmuszony przerabiaæ we w³asnym zakresie na wiêksze.O zgubieniu chromowanej nakrêtki nie wspomnê.Patent na bezawaryjnego Junaczka jest jeden.OMIJANIE ALMOTOWSKICH SERWISÓW.3000km przelatane bez serwisu po prostu bajka.Po serwisie,problem/problemie ...dewastacja,pogubione nakrêtki,zerwane gwinty,rozkalibrowane otwory,brzêcz±ce elementy,rozerwane otwory na gumie amortyz.bicie ³añcucha,masa b³êdów na komputerze,naprawianie moto w lesie 400km od domu.Kto chce serwisowaæ,proszê bardzo.Kto zaryzykuje ten nie pojedzie...
U mnie nie koñczy siê sezon.Koñczy siê rok.

kryha666

 • Uzytkownik
 • Wiadomości: 828
Odp: Cena przeglądu gwarancyjnego Junak m11 125 cc
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 03, 2019, 03:13:47 pm »
...Patent na bezawaryjnego Junaczka jest jeden.OMIJANIE ALMOTOWSKICH SERWISÓW.3000km przelatane bez serwisu po prostu bajka.Po serwisie,problem/problemie ...dewastacja,pogubione nakrêtki,zerwane gwinty,rozkalibrowane otwory,brzêcz±ce elementy,rozerwane otwory na gumie amortyz.bicie ³añcucha,masa b³êdów na komputerze,naprawianie moto w lesie 400km od domu.Kto chce serwisowaæ,proszê bardzo.Kto zaryzykuje ten nie pojedzie...
Nie strasz nie strasz bo siê ... :p
Ja mam ¶wietny autoryzowany serwis i nie mam zamiaru oddawaæ Janka w inne niepowo³ane rêce ;)

franco

 • Uzytkownik
 • Wiadomości: 25
Odp: Cena przeglądu gwarancyjnego Junak m11 125 cc
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 04, 2019, 10:41:36 am »
...Patent na bezawaryjnego Junaczka jest jeden.OMIJANIE ALMOTOWSKICH SERWISÓW.3000km przelatane bez serwisu po prostu bajka.Po serwisie,problem/problemie ...dewastacja,pogubione nakrêtki,zerwane gwinty,rozkalibrowane otwory,brzêcz±ce elementy,rozerwane otwory na gumie amortyz.bicie ³añcucha,masa b³êdów na komputerze,naprawianie moto w lesie 400km od domu.Kto chce serwisowaæ,proszê bardzo.Kto zaryzykuje ten nie pojedzie...
Nie strasz nie strasz bo siê ... :p
Ja mam ¶wietny autoryzowany serwis i nie mam zamiaru oddawaæ Janka w inne niepowo³ane rêce ;)
Daj Ci Bo¿e, oczywi¶cie moja opinia jest ogólna,miêdzy czarnymi owcami znajdzie siê kilka bia³ych.Twoja opiera siê tylko i wy³±cznie na twoim przypadku.Nie ma ¶wietnych serwisów autoryzowanych,oby¶ siê nie przekona³.Kumpel ma moto za 46.000 a przegl±d kosztuje 900z³. Ka¿dy klient serwisuj±cy jest traktowany jak nieproszony go¶æ ale równie¿ jak potencjalny dostawca ³atwych pieniêdzy za nic.Kiedy wyst±pi usterka zaczynaj± siê schody,zwalanie na klienta,bardzo d³ugie terminy,problem ze zdiagnozowaniem przyczyn,brak narzêdzi diagnostycznych itp.Takich przypadków znam wiele po znajomych.Nigdy nie s³ysza³em pozytywnego s³owa o serwisie autoryzowanym,natomiast o warsztatach motocyklowych przewa¿nie same superlatywy.Wymieniæ olej czy uszczelkê ka¿dy g³upek potrafi.Jak wyst±pi powa¿na usterka to wtedy cz³owiek dowiaduje siê co to takiego naprawdê ,,serwis gwarancyjny".Nie ¿yczê nikomu by siê przekona³.To mnie wiêcej jak na filmie Barei scena z szatniarzem:,,Nie mam pañskiego p³aszcza i co mi pan zrobisz?"Pewnie w niektórych serwisach znajd± siê solidni mechanicy,ale to s± wyj±tki,mam nadziejê,¿e na taki wyj±tek trafi³e¶.
U mnie nie koñczy siê sezon.Koñczy siê rok.

kryha666

 • Uzytkownik
 • Wiadomości: 828
Odp: Cena przeglądu gwarancyjnego Junak m11 125 cc
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 04, 2019, 12:00:40 pm »
Masz racjê, musia³em trafiæ wyj±tkowo bo zarówno w czasach gwarancji jak i po nie mia³em najmniejszego problemu.
Ostatnio mogê ewentualnie narzekaæ na czas oczekiwania bo coraz wiêcej maszyn ró¿nych marek na przegl±dy do nich je¼dzi i kolejka siê wyd³u¿a ;)