FOTOKALENDARZE ¶cienne okoliczno¶ciowo zolotowe :)

Zaczęty przez trzysta, 29 Październik 2018, 09:38

trzysta

29 Październik 2018, 09:38 Ostatnia edycja: 29 Październik 2018, 09:40 by trzysta
Taki pomys³ jest ¿eby zrobiæ sobie fotokalendarz z naszymi JUANKAMI.

My¶lê nad dwoma typami jeden A3 na 12 miesiêcy (13 stron ze stron± tytu³ow±) a drugi taki wiszacy trójdzielny zdzierak z jedn± fot± i wyrywanymi karteczkami z miesi±cami.
Wstêpnie koszt przy wiêkszej ilo¶ci ni¿ 5 szt. to by by³o 20 zeta za A3 i 20 zeta z a zdzierak czyli 40 zeta plus koszta wysy³ki (koperta, znaczek/kurier my¶lê ¿e 20 zeta by to kosztowa³o).

KOSZTA (zbiorowej wysy³ki do mnie od producenta i potem do Was POTWIERDZÊ NA 100% i podam.

Foty bêd± wybierane uznaniowo :)

A tak na serio ja mam co¶ tam w swoich zasobach, Marky te¿ ma fajne i Bonzo ma super te foty z tym stadem Junkersów ze zlotu (akurat na czerwcow± p³achtê do du¿ego kalendarza i na foto zdzieraka by³y by w sam raz) plus mo¿e inni by co¶ podes³ali.

Kalendarz ten 13 kartkowy ma mo¿liwo¶æ naniesienia "swoich ¶wi±t" tak¿e wiadomo ¿e zlotowy termin musowo siê znajdzie ale mo¿na by by³o te¿ co¶ swojego powpisywaæ tylko znajdzie siê to na wszystkich kalendarzach.

Zdzierak ma mo¿liwo¶æ umieszczenia pomiêdzy p³achtami napisów na tej sztywnej tekturce - mo¿na stronkê forum wrzuciæ plus link do grupy na FB.

Byli by chêtni - na FB jest ju¿ chyba z 10 osób od wczoraj - my¶lê ¿e taki pakiet typu kalendarz du¿y i ma³y by³by w sam raz :)

Kto by by³ chêtny dopisujcie siê tu tak jak przy li¶cie obecno¶ci z I£EK :) plus podajcie "swoje ¶wiêta" jakie maj± siê znale¼æ na du¿ym kalendarzu.

Ch³opaki (Bonzo, Kefir, Marky) dopiszcie siê te¿ tu je¶li chcecie mieæ "swoje ¶wiêta" dopisane ¿ebym mia³ wszystko ogarniête :)
Kalendarze robi± w 3 dni ale potem trzeba doliczyæ przysy³kê do mnie i wysy³kê do was tak wiêc my¶lê ¿e dobrym terminem do zamkniêcia listy chêtnych by³a by po³owa listopada powiedzmy do 12 listopada ¿eby zd±¿yæ przed górk± Bo¿onarodzeniow± bo wtedy kurierzy i poczta maj± niez³y kocio³.

1. Trzysta - moje ¶wiêto do kalendarza - "VIII ZLOT DMG" - 7-9. 06. 2019Łysy

Pomys³ zajebisty - szkoda, ¿e mój jeszcze nie gotowy...
Mój Junak- moja  duma !!! Harley mój to jest TO !!!

kryha666

Cytat: £ysy w 29 Październik 2018, 20:50
Pomys³ zajebisty - szkoda, ¿e mój jeszcze nie gotowy...

Ale na zdjêciu nie widaæ ¿e nie dzia³a ;)

Łysy

Mój Junak- moja  duma !!! Harley mój to jest TO !!!

piter70Yola


Waldek Daytona


Łysy

Mnie te¿ dopiszcie, chêtnie bêdê was mia³ przy sobie :))
Mój Junak- moja  duma !!! Harley mój to jest TO !!!

SENIOR

Chêtnie zafundujê sobie te¿ taki kalendarz.  ;)

trzysta