20 Sierpień 2019, 05:28

Aktualności:

....i po zlocie :(


Jest czas przywitañ i czas po¿egnañ

Zaczęty przez Waldek Daytona, 07 Listopad 2018, 14:24

SENIOR


Waldek Daytona

Cytat: SENIOR w 05 Grudzień 2018, 22:59
daj znaæ o jego losach


Oczywi¶cie, ¿e siê podzielê wie¶ciami  :)

Waldek Daytona

No wiêc meldujê, co nastêpuje.
Dosta³em dwie wyceny, jedn± tañsz±, drug± dro¿sz±. Tañsza, to z prostowaniem ko³a i lag. Dro¿sza, oczywista nowe jedno i drugie. Nawet, gdyby Link nie chcia³ dorzuciæ do szkody, to  wolê dop³aciæ sam, by nie je¼dziæ z dusz± na ramieniu. Jasna sprawa, ¿e naprawie podlegaæ bêdzie jeszcze parê elementów prócz wymienionych.
Zamówienie do Almotu z³o¿one, no i panowie w przysz³ym tygodniu wezm± Piêknego w obroty :)

GANDALF
I gitar, Du¶ ubezpieczyciela, s± firmy które za procêt walcz± o wiêksz± monetê.
LwG 

Waldek Daytona

Cytat: GANDALF w 06 Grudzień 2018, 17:09I gitar, Du¶ ubezpieczyciela, s± firmy które za procêt walcz± o wiêksz± monetê.
LwG


;D

Waldek Daytona

Czujê siê w obowi±zku powiadomienia Kumoterek i Kumotrów o zaistnia³ej sytuacji w zwi±zku z tym, co powy¿sze.

W dniu dzisiejszym odebra³em po remoncie Cycusia, jak go bêdê dalej zwa³ :).
Jak to Senior zgrabnie uj±³: "Nie ma to tamto, jest piêkny"  :). By³y g³osy, ¿e "³adniejszy, ni¿ fabryczny" ;D, hmm,  noooo, miodziooo na serce ka¿dego mi³o¶nika Daytony ;). Mam chyba w trzech czwartych nowy motocykl, a prócz tego, co by³o niedoskona³e, zosta³o udoskonalone, podokrêcane, uszczelnione. Z rzeczy, które daj± siê zapamiêtaæ, zosta³y wymienione na nowe: rama, lagi, felga przednia, tarcze hamulocowe, ch³odnica, os³ona ch³odnicy, klamki itepe itede.
W ka¿dym b±d¼ razie bêdê od dzi¶ wielbicielem firmy Elnaft z Tr±bek Wielkich i bêdê poleca³ ich serwis, który wskrzesi³ mojego Cycusia.
Jak siê potoczy³y sprawy finansowe z Link4, to chyba nie sensu pisaæ, choæ....wydaje siê, ¿e jeszcze nie skoñczy³em przygody z tym ubezpieczycielem.
Wa¿ne, ¿e Cycu¶ stoi w gara¿u, ucieszy³ uszy nie tylko moje, ale i s±siadów  ;D ;D wspania³± muz± swych wydechów  ;D. Zaraz go nakryjê korde³k± i pójdzie spaæ ;)

NGN 27

Hehe, Twój poszed³ spaæ, a ja w³a¶nie swojego obudzi³em z letargu. Zapali³ jak w lecie! Akumulatora jeszcze nigdy nie ³adowa³em - da siê? Da siê...  :) Ma cieplutko w gara¿u.

Fajnie, ¿e reanimowa³e¶ zdechlaka...  ;D

Waldek Daytona

Cytat: NGN 27 w 29 Styczeń 2019, 21:39
Hehe, Twój poszed³ spaæ, a ja w³a¶nie swojego obudzi³em z letargu. Zapali³ jak w lecie! Akumulatora jeszcze nigdy nie ³adowa³em - da siê? Da siê...  :) Ma cieplutko w gara¿u.

Fajnie, ¿e reanimowa³e¶ zdechlaka...  ;D

Mam swojego od czerwca 2017 i równie¿ nie ³adowa³em aku. Ma³o tego, nawet nigdy go nie widzia³em, po prostu nie by³o potrzeby.

Dziêki za reanimacjê :)